Εκπαιδευτικές Εφαρμογές & Σενάρια/

From OLPC

Jump to: navigation, search

This page needs to be reviewed. Language is probably unknown.

If you know the language, please determine and note the appropriateness in the talk page


Εκπαιδευτικές Εφαρμογές & Σενάρια


Ο όρος 'εκπαιδευτικές εφαρμογές' αφορά τόσο τα λογισμικά που θα αξιοποιηθούν με τον υπολογιστή, όσο και την έμπρακτη αξιοποίησή του ως εργαλείο μάθησης. Η έμφαση της συγκεκριμένης Συντονιστικής Ομάδας θα είναι περισσότερο στο δεύτερο μέρος, μια και η αξία ενός τέτοιου εγχειρήματος αφορά καθαρά στο ρόλο του ως εργαλείο μάθησης.

Για να μπορεί να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός, να γίνει δηλαδή ο υπολογιστής αυτός (2Β1) εργαλείο μάθησης, θα πρέπει να ακολουθηθεί σωστός σχεδιασμός. Η συντονιστική ομάδα αυτή είναι υπεύθυνη να ορίσει τα σενάρια εφαρμογής του, καθώς και τη συγκρότηση ομάδας ατόμων που να επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά τόσο μέσα από την πορεία διδασκαλίας με τη χρήση του μηχανήματος, όσο και μέσα από έρευνα και ανάπτυξη.

Personal tools
  • Log in
  • Login with OpenID
About OLPC
About the laptop
About the tablet
Projects
OLPC wiki
Toolbox