OLPC Greece/October 2011

From OLPC
Jump to: navigation, search

See below for an English translation

η δράση με δυο λόγια

35 τάξεις σχολείων απο όλη τη χώρα φιλοξενούν 630 ΧΟ τηρώντας μία αναλογία 1 προς 1, υπολογιστής προς μαθητή. Η αποστολή των ΧΟ ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2011, σχηματίστηκαν σύντομα αρκετές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνοδεύτηκαν απο αρκετές ώρες χρήσης τους τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι. Οι βασικές δραστηριότητες μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:

- συνεργατική συγγραφή κειμένων, νοηματικά διαγράμματα και συνομιλία - παραγωγή και μοίρασμα οπτικοακουστικού υλικού (πχ. ηχητικές συνεντεύξεις, φωτογραφική συλλογή δράσεων) - δημιουργία πιο σύνθετων εφαρμογών βασισμένων σε μικροπρογραμματισμό (πχ. φίλμ καρέ καρέ, σενάρια γεωμετρίας) - παιχνίδια ανάπτυξης δεξιοτήτων (πχ. απομνημόνευση, προσανατολισμός, παιχνίδια αισθήσεων)

Η πλήρης περιγραφή της πρωτοβουλίας βρίσκεται στους δικτυακούς τόπους του OLPC Greece (http://wiki.laptop.org/go/OLPC_Greece) και της πρωτοβουλίας το ΧΟ σε ελληνικά σχολεία (http://www.re-public.gr/olpc/). Η ανάλυση, συζήτηση, υποστήριξη των δράσεων στις τάξεις είναι θέμα κυρίως των δασκάλων με τους μαθητές.

η κατάσταση στις τάξεις Σεπτέμβριος 2011

Μετά απο αρχική επικοινωνία με την πλειοψηφία των δασκάλων και συνεργατών, προκύπτει ότι το σύνολο των σχολείων έχει ξεκινήσει ή σχεδιάζει να τρέξει κάποιες δραστηριότητες μέσα στις πρώτες εβδομάδες της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτό συμβαίνει παρά την αλλαγή τάξεων για τους δασκάλους και λόγω του ότι την προηγούμενη χρονιά χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις τάξεις οι βασικές δραστηριότητες ενώ σε αρκετές απο αυτές έγιναν και επιτόπου εργαστήρια, παιχνίδια.


Αξίζει να σημειωθούν μερικά συμπεράσματα απο τα λεγόμενα των ίδων των δασκάλων για την χρήση των ΧΟ:

- δημιουργεί ένα παράθυρο ενθουσιασμού στα παιδιά πάνω στο οποίο μπορούν να δουλέψουν και οι ίδιοι - δίνει την ευκαιρία σε κάποια παιδιά να αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδια την τάξη, και σε κάποια άλλα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ενώ πριν υπήρχε δυσκολία (πχ λόγω γλώσσας ή αντιμετώπισης απο την τάξη) - υπο προϋποθέσεις, εφοδιάζει το σύνολο της τάξης με μια σειρά απο δυνατότητες πειραματισμού σε συνεργατικές δράσεις στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων


επόμενα(;) βήματα

Είναι προφανές ότι το δίκτυο αυτό, ανρθώπων και εξοπλισμού, έχει αποκτήσει μια εμπεδωμένη δυνατότητα λειτουργίας και, έτσι , η πρωτοβουλία θα συνεχίσει να το στηρίζει με επικοινωνία, συζητήσεις, επισκέψεις, αναλύσεις, εργαστήρια και βασική τεχνική υποστήριξη.

Μετά την αποτυχία αναβάθμισης και επέκτασης του εξοπλισμού καθώς και της συγκρότησης τοπικών δικτύων τεχνικής υποστήριξης της δράσης είναι σημαντικό να προχωρήσουν και τα παρακάτω:


- η αναβάθμιση του λογισμικού των ΧΟ 1.0 στη νέα τους έκδοση για το οποίο θα χρειαστούν συγκεκριμένοι πόροι προγραμματιστών και η προσθήκη νέων εκπαιδευτικών εφαρμογών

- ένα χώρος ΧΟ εργαστηρίου για αναβάθμιση και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού

- παραγγελία πληκτρολογίων και άλλου εξοπλισμού για αλλαγές και νέες εφαρμογές

Φιλικά

Άρλεν
Παύλος
Θανάσης *2


English translation

Action in a nutshell

35 classes from schools across the country hosted 580 XOs, observing a ratio of 1:1, computer to student. The goal was completed in April 2011, and soon several educational activities were formed and accompanied by regular use in class and at home. The main activities can be grouped as follows:

- Collaborative text writing, conceptual diagrams and conversation
- Production and sharing of audiovisual material (eg, audio interviews, photo collection actions)
- Creating more complex applications based on microprogramming (e.g., film frame by frame, scripts geometry)
- Play-skills development (e.g., remember, orientation, sensory toys)

The complete description of the initiative is on the page OLPC Greece and the site devoted to XO in Greek schools ( http://www.re-public.gr/olpc/ ). Analysis, discussion, and classroom support is a matter primarily of teachers working with students.

As of September 2011

After initial contact with the majority of teachers and colleagues, all schools have started or plan to run some activities within the first week of the new school year. This is despite the change of classes for teachers and because the previous year were used in all classes of the core activities while several of them were on the spot workshops, games.

Worth noting: some conclusions from the words of seeing teachers to use the XO --

- It creates a window of excitement to the children on which they can work themselves
- It gives an opportunity for children to acquire a leading role in the same class, and others to participate in activities while before there is any difficulty (eg due to language or dealing from the class)
- Under the right conditions, it supplies the entire class with a series of experimental possibilities for collaborative action in all subjects

Next steps

It is clear that the network, people and equipment, has become established, and the initiative will continue to support communications, conversations, visits, tests, labs and basic technical support.

After the upgrade and expansion of equipment and the establishment of local networks, technical support of the project is important to proceed, including the following:

- Upgrading the software of the XO-1 to the newest version, and specific resources and programmers to add new educational applications
- A place for an XO laboratory, upgrading and maintening equipment and software
- Custom keyboards and other equipment changes and new applications

Warmly,

pavlos hatzopoulus