User:Ndoiron/SocialCalc/Mongolian

From OLPC

Jump to: navigation, search

SocialCalc үйл ажиллагаанд диаграм нэмэлт. Download: http://sugo-katta.appspot.com/SocialCalcMN.xo

Firefox вэб хөтөчөөр шалга here

Contents

Бүх төрлийн диаграммд зориулав.

 • 1) Мөр баганыг сонгон идэвхижүүлэх
 • 2) Граф сонгох
 • 3) Графикийн хэлбэр(Graph Type)сонгох
 • 4) OK товш

Тэгш өнцөгт диаграм

Ялгаатай утгуудыг харьцуулахад тэгш өнцөгт хүснэгтийг ашиглана. Амьтадын амьдрах хугацааг харьцуулсан тэгш өнцөгт диаграм байгуулах жишээ:

 • 1) Амьтадын нэрийн жагсаалт үүсгэх
 • 2) Баруун гар талд нь амьдрах хугацааг хийх
 • 3) Тоонуудын жагсаалтыг идэвхижүүлэн товш

Image:Barchart1M.png

Graph цэсний Тэгш өнцөгт Граф type-ийг идэвхижүүлэн OK товш. Диаграмын өнгө солиходоо Graph товш эсвэл дахин OK товш.

Image:Barchart2M.png

Мөн ижил тэгш өнцөгт диаграмыг өөр байрлалд бий болгоно.

Дугуй диаграм

Бүхэл хэсгийн хувь хэмжээг харьцуулахдаа дугуй диаграм ашиглана. Дуртай хичэээлийнх нь талаар санал хураахад хүмүүс хэрхэн хуваагдаж буйг харуулах дугуй диаграм байгуулах жишээг үзүүлэв.

 • 1) Хичээлүүдийн нэрсийн жагсаалт хийх
 • 2) Хичээлийн нэрсийн баруун талд санал өгсөн хүмүүсийн тоог тавих
 • 3) Тоонуудын жагсаалтыг идэвхижүүлэн товш

Image:Piechart1M.png

Граф цэснээс Дугуй хэлбэр сонгон OK товш. Өнгийг сонгохдоо Граф эсвэл OK товш.

Image:Piechart2M.png

Шугаман диаграм

Хоёр хувьсагчийн хоорондын харилцан хамаарлыг үзүүлэх, хугацааны янз бүрийн утгын тоонуудыг харьцуулах, хугацааны өөрчлөлт дэх утгыг харуулахд шугаман диаграм хэрэглэнэ. Усны буцлах хүртлэх үеийн температурыг хугацаанаас хамааруулах шугаман диаграм байгуулах жишээг үзүүлэв.

 • 1) Хугацааны жагсаалт үүсгэх
 • 2) Баруун талд нь температурын харгалзах жагсаалтуудыг үүсгэх
 • 3) Баруун баганын тоонуудын жагсаалтыг идэвхижүүлэн товш

Image:Linechart1M.png

Граф цэс товшиж,Шугаман хэлбэрийг сонгон OK товш.

Image:Linechart2M.png

Эдгээр диаграм нь хугацаа болон температурын утгатайгаар болон утга харагдахгүйгээр байна.Image:Linechart5.png

Мөн нэг хувьсагчаар шугаман диаграм байгуулж болно. Эхний жагсаалтын доор хоёрдугаар тоонуудын жагсаалт нэмэх буюу Edit цэс дээр товш. Ус ба сүү халаах үеийн температурыг үзүүлсэн жишээг үзүүлэв.


Image:Linechart3M.png

Тоо утгуудын баганыг бүгдийг идэвхижүүлэн Граф сонгон OK товш.

Image:Linechart4.png

Дараагийн Х утга нь одоо байгаагаасаа бага байх үед SocialCalc нь хоёрдогч шугамыг зурдаг. Хэрвээ та (1,0)-ээс (2,0)-руу, мөн (3,1)-ээс (4,1)-рүү шугам зурж байгаа бол эхлээд (3,1)-ээс (4,1)-рүү баруун шугамыг жагсаах хэрэгтэй болно.

Талбайд тархаах диаграм

Та хоёр хувьсагчийн (эсвэл 3) хоорондох холболтыг харуулах тараасан диаграмыг хэрэглэж чадна. Тараасан диаграмын цэгүүд холбогддоггүй гэдгээрээ шугаман графикаас ялгаатай байдаг. Та хэдэн туршилтуудаас үр дүнг оруулах, мөн тэд шугамш бөөгнөрөл эсвэл бусад загваруудыг бүрэлдүүлдэг бол тайланг харж чадна. Энэ нь суралцагчдын дүнгийн шинжилгээ болон хэдэн цаг суралцаж байгааг үзүүлдэг. Суралцагчид илүү төвшинд сайжран суралцдаг.

Image:Scatterchart1.png

Шинэ багананд график дээр цэг бүрийн хэмжээг та тохируулж чадна. Бусад утгууд нь Google диаграм дээр гарч ирдэггүй.

Image:Scatterchart2.png

Graph Window

Шугаман диаграм болон тараасан диаграмууд нь ялгаагүй өгөгдлөө цуглуулах цонх суурилуулсан. Диаграмынхаа дээр бичвэр бичих хэсэгт (X Min, X Max, Y Min, Y Max)гэсэн цонхнуудыг суулгасан. Жишээлбэл та Y Min-г тэг болголоо гэхэд диаграм дээр нь X тэнхлэг л харагддаг.

Цонх оруулах бол OK товш. Мөн шугамны өнгө өөрчлөх гэх мэтийн зүйлийг өөрчлөх бол Graph-ийг товш.

Personal tools
 • Log in
 • Login with OpenID
About OLPC
About the laptop
About the tablet
Projects
OLPC wiki
Toolbox
In other languages