G1G1 2008/lang-bg

From OLPC
Jump to: navigation, search
  Тази страница се контролира от OLPC екип.
Give a laptop. Get a laptop. Change the world.
  Превод на G1G1 2008 оригинал  
  english | българскиfrançais   +/- промените  
This is an on-going translation

"Дари един, получи един" започва отново

Give One, Get One is starting again

Съобщения

Below is an announcement of the launch of Give One, Get One for 2008; the first of a set of staggered rollouts in different countries. We're planning weekly meetings about outreach and publicity to help reach groups that weren't reached last year (and may not be by the mainstream media); see G1G1 meetings for more.


the announcement in plain text (for email distribution)

Дари лаптоп, промени света

Лаптоп за всяко дете стартира втората си Дари 1, Получи 1 ("Д1П1") програма, започваща на 17-ти ноември 2008, следвайки миналогодишната популярна програма, която предостави възможност за произвеждане на повече от 150 000 ХО. Тази година XO лаптопа ще бъде достаяван на донори чрез Amazon.com. Amazon.com/XO.

One Laptop per Child is launching its second Give 1, Get 1 ("G1G1") program starting November 17, 2008, following last year's popular program, which supported the production of over 150,000 XOs. This year the XO laptops will be shipped to donors through Amazon.com. Amazon.com/XO.

Лаптопите ще работят с последното издание на Sugar върху линукс базирана Fedora Core операционна система. (Няма да има паралелно Windows и Linux, противно на някои коментари.) За отговори на често задавани въпроси и за други XO дарителски програми, посетете ХО даряване и Дари 1, Получи 1 ЧЗВ. За повече информация относно XO посетете laptop.org.

The laptops will run the latest release of Sugar on a Linux-based Fedora Core operating system. (It will not dual-boot Windows and Linux, contrary to some reports.) For answers to frequently asked questions, and for other XO giving programs, see XO giving and the Give 1, Get 1 FAQ. For more about the XO see the laptop.org overview.

Media and other materials from the first year's deployments are available from our community media page and our Flickr stream. If you have been involved with a deployment, please contribute your own.


Повече информация

Таз годиншната кампания "Дари 1, получи 1" стартира през Ноември. Амазон ще бъде изпълнител и можете да погледнете развиващия се OLPC магазин на http://Amazon.com/xo .

This year's Give 1, Get 1 campaign launches in November and will become an on-going program. Amazon will be the fulfillment channel, and you can see the developing OLPC storefront at http://Amazon.com/xo .

В допълнение на Съединените щати, за нас е удоволствие да включим Европа в промоцията тази година. За повече информация погледнете [XO_Giving/G1G1EU/lang-bg|тук].

In addition to the United States, we are pleased to include Europe in the promotion this year. For more information, see http://wiki.laptop.org/go/XO_Giving/G1G1EU

Пограмата ще бъде подобна на миналогодишната, а именно:

$199 за да дарите лаптоп на дете в развиващия се сват.
и/или
$399 за да дарите лаптоп на дете в развиващия се свят и да получите лаптоп.
£275 (приблизително €322) ако поръчвате извън САЩ, чрез amazon.co.uk

The program details will be similar to those from last year's program:

$199 to give a laptop to a child in the developing world.
and/or
$399 to give a laptop to a child in the developing world and get a laptop.
£275 (approximately €322) if ordering outside the USA, via amazon.co.uk

Лозунгът на кампанията е "Дари лаптоп. Получи лаптоп. Промени света." Нашия фокус е върху споделянето на снимки и опит от членове на gen-XO, предимно от най-големите инсталации на OLPC.

The tagline for the campaign is "Give a Laptop. Get a Laptop. Change the World." We are focusing on sharing images and experiences from members of gen-XO, particularly from OLPC's largest deployments.

По това време миналата година, не бяхме сигурни как нашия млад проект ще се справи с нуждите и изискванията на големите инсталации. Днес има стотици хиляди деца, които използват техните XO лаптопи всеки ден, включително около четвърт от всички млади ученици в Уругвай. Преди няколко дни това уики бе наводнено от внезапен интерес от страна на уругвайските основни училища, които разглеждаха уикито и търсеха нови занятия за сваляне -- близо 10,000 от тях посещават сайта всеки ден.

This time last year, we were uncertain how our young project would fare under the demands and needs of large deployments. Today there are hundreds of thousands of children using their XOs every day, including over a quarter of all young students in Uruguay. A few days ago this wiki was overwhelmed by a surge of interest from Uruguayan elementary schools browsing the wiki and looking for new activities to download -- almost 10,000 of them visit the site each day.

Можете да помогнете като разпространите новината. Ние ще направим голямо отразяване с ПР и реклами в дарени медии като: ТВ, кино, радио, печат и билборд. Ние искаме да допълним това с личен принос към локалните общности и общественополезни групи, които се интересуват от промяна на образованието и изкореняването на бедноста по света. Помогнете ни да се свържем с тези групи; Д1П1 е възможност за нас да изковен нови съюзи и посеем нови образователни инициативи, в страната и чужбина. We will be making a big splash with PR and advertising to run in donated media across all media platforms: TV, Cinema, Radio, Print, and Out of Home. We want to supplement that with personal outreach over local community and social benefit groups interested in changing education and addressing the root of poverty around the world. Help us identify groups to contact; G1G1 is an opportunity for us to forge new alliances and seed new educational initiatives, at home and abroad.

You can help spread the word. We will be making a big splash with PR and advertising to run in donated media across all media platforms: TV, Cinema, Radio, Print, and Out of Home. We want to supplement that with personal outreach over local community and social benefit groups interested in changing education and addressing the root of poverty around the world. Help us identify groups to contact; G1G1 is an opportunity for us to forge new alliances and seed new educational initiatives, at home and abroad.

Въпреки че промоцията няма определена крайна дата, рекламирането ще протече от 17-ти ноември до 26-ти декември, за да се възползваме от празничния сезон. Подготвяме отделен пощенски списък за хора, които искат да бъдат подсетени когато кампанията стартира.

While the promotion has no scheduled end date, the advertising will run from Nov 17 to Dec 26, to take advantage of the holiday giving season. We are setting up a separate mailing list for people who want to be reminded when it launches.

За момента, моля да следите тази страница за обновявания (http://wiki.laptop.org/go/G1G1_2008/lang-bg).

For the moment, please watch this page for updates (http://wiki.laptop.org/go/G1G1_2008).

Портали с присъствие на OLPC

General

 • ...

Blogs and News

 • OLPCNews
 • Huffington Post (NN's blog page there)

Banners

 • Amazon (visual presence)

Channels and accounts

Текущи проекти

Проекти към които можете да допринесете:

Projects that you can contribute to:

Разпространете новината

Присъединете се към пощенския списък grassroots@lists.laptop.org, за да научите как да кажете на света за новата дарителска акция.

Join our community mailing list, grassroots@lists.laptop.org, to discuss how to get the word out about the new campaign.


Блогвайте за това, добавете коментар към всяка статия свързана с OLPC и XO лаптопа.

 • Обновете социалните сайтове - Facebook, Twitter/lang-bg[1], MySpace : има OLPC сметки на много от тези сайте, които имат нужда от поддръжка и периодично обновяване. Например някои банери от 2007-ма трябва да се обновят за да сочат към сайта в Amazon.
 • Viral marketing. Сложете http://www.amazon.com/xo в електронния Ви подпис. Споменавайте Д1П1 в блог постове. Коментирайте по грешни или непълни статии и добавяйте връзката и датата, 17-ти ноември.

Blog it, add a comment about it to every article about OLPC and the XO.

 • Social site updates -- Facebook, Twitter[2], MySpace : there are OLPC accounts on many of these sites which need maintenance and regular updating. For instance some 2007-era badges and promotions need to be updated to link to the Amazon site.
 • Viral marketing. Put http://www.amazon.com/xo in your e-mail signature. Mention G1G1 in blog posts. Comment on misinformed or incomplete articles online, and include the link and the date, Nov. 17.
Подпис
Дарете един, получете един, от 17-ти ноември http://wiki.laptop.org/go/G1G1_2008
http://www.amazon.com/xo
Sig
Give One, Get One, from Nov. 17      http://wiki.laptop.org/go/G1G1_2008
http://www.amazon.com/xo

Пишете относно OLPC и локални проекти

 • Блог обновявания -- възобновяването на кампания започва сериозно, и много хора биха желали да знаят предварително. Имаме официален OLPC блог; попитайте ако желаете сметка за блогване, или да предлагате връзки към есета.
 • Blog updates -- the relaunch of the campaign is beginning in earnest, and many people will want to know in advance. We have an official OLPC blog; ask if you want an account to blog, or post links to essays to suggest for inclusion.


Създайте медия

 • Арт проекти -- обсъждане на девиантното изкуство, Flickr, photo.net и други. OLPC има нужда от изразяване на своята кауза и мисия без думи; изкуството е универсален език, който говори по начини, недостижими за рекламата. Дезайнерската група помага за създаването на прекрасни банери, стикери и OLPC сайтове, много от които се преработват и осъвременяват. Също може да се нуждаем от материали в специфични големини/формати за дарения в нестандартни медии (вижте надолу).
 • Art projects -- discussions on deviant art, Flickr, photo.net and more. OLPC needs expressions of its cause and mission that do not rely on words; art is a universal language that speaks in ways that advertising can not. The design gang is helping to make great designs for web badges, swag and the OLPC sites, many of which are being revamped. We may also need material in specific sizes/formats for non-standard donated media (see below).
 • Дарения в нестандартни медии -- можем да предоставим рекламни материали за всякакви рекламни коли. OLPC не разполага с рекламен бюджет, а разчита на доброволни даредния. Ако имате приятели който работи в списание, ТВ мрежа, или просто има блог с реклами, попитайте ги дали не биха пуснали една Д1П1 реклама. Прегледайте бележките в беседата, или направо ги изпращайте към aaron В laptop.org.
 • Donated media -- we can provide advertising materials for any media vehicles. OLPC does not have an advertising budget, but relies on donated media. If you have a friend who works at a magazine, a TV network, or just has an ad supported blog, ask if they will run a G1G1 ad. Note leads on the talk page, or send them to aaron AT laptop.org.
 • Концептуални медии -- Нещо не е невъзможно. Идеи които имат нужда от повече време, могат да се използват когато започваме подобни програми в други краища на света в близко бъдеще.
 • Media concepts -- Nothing is impossible. Ideas that take longer to create can be used when we launch similar programs in other parts of the world in the near future.

Присъединете се към доброволните екипи за поддръжка

 • Технологична/Образователна/Доброволна поддръжка -- Ако обичате да помагате на други, присъединете се към нашата активна световна поддържаща група, като изпратите писмо на holt В laptop.org (добавете телефонния си номер!) или изпращайте вашите идеи до volunteer В laptop.org.
 • Tech/Learning/Volunteering Support -- If you enjoy directly helping other users, join our very active worldwide Support Gang, by emailing holt AT laptop.org (include your phone number!) or submitting your ideas to volunteer AT laptop.org.


Вижте също

Поддръжка и потребителски ръководства:
http://Support.Laptop.Org

Въпроси свързани с поддръжката:
http://wiki.laptop.org/go/Support_FAQ

Доброволци оказващи техническа поддръжка:
http://wiki.laptop.org/go/Support_Gang

XO даряване - информация за дарителската кампания, включваща списък със страните където ще има такава.

Support and Manual:
http://Support.Laptop.Org

Support FAQ:
http://wiki.laptop.org/go/Support_FAQ

Support Gang Volunteers, who make it all happen:
http://wiki.laptop.org/go/Support_Gang

XO Giving FAQ, including speculation on participant countries.