PO-laptop.org-foundation-bg

From OLPC
Jump to: navigation, search
  This page is monitored by the OLPC team.
  Превод на PO-laptop.org-foundation-en-US оригинал  
  bg | el | en | eo | es | it | ja | ko | ne | pt | ro | ru | zh (s) промените  

This is one of the template files for the laptop.org website.
Translators, please note that the EN version is a template file. You should edit the PO file specific to your target language rather than doing in-line edits on the EN page, e.g., PO-laptop.org-auxiliary-es for Spanish. If you would like to add a new language, please copy the EN page, using the appropriate suffix for your language. Also, please "watch" this page for changes.

The PO files are organized by sections:

Basic terms common to many pages, and pages that represent the top level of the website hierarchy: PO-laptop.org-top-level-bg PO-laptop.org-top-level-en-US
Individual sections: PO-laptop.org-vision-bg PO-laptop.org-vision-en-US
PO-laptop.org-laptop-bg PO-laptop.org-laptop-en-US
PO-laptop.org-foundation-bg PO-laptop.org-foundation-en-US
PO-laptop.org-children-bg PO-laptop.org-children-en-US
Auxilliary pages: PO-laptop.org-auxiliary-bg PO-laptop.org-auxiliary-en-US
PO-laptop.org-bio-bg PO-laptop.org-bio-en-US
PO-laptop.org-gettingstarted-bg PO-laptop.org-gettingstarted-en-US
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OLPC website files Version 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-11 12:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-22 13:21-0500\n"
"Last-Translator: Dan Cho <dansum@gmail.com>\n"
"Language-Team: n.a. <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#
# these pages are for the Foundation Section
#

#: purpose.html

msgid "purposetitle"
msgstr "Цел: Фодацията OLPC е организация, която предоставя обществени услуги и не се облага с данъци"

msgid "purposedescription"
msgstr "Призванието на фондацията OLPC е да стимулира инициативи, чиято цел е да подобрят и поддържат ефективността на лаптопите XO в ролята им на учебни пособия за децата от по-бедните държави."

msgid "purposeh1"
msgstr "цел"

msgid "purposeh2"
msgstr "Призвание"

msgid "purposep1"
msgstr "Призванието на фондация OLPC е да стимулира инициативи, подети от обикновени граждани, които да спомагат за подобрението и подкрепата на в дългосрочен план на успеха на лаптопите XO в ролята им на учебни пособия за децата от развиващия се свят."

msgid "purposeh3"
msgstr "Организация"

msgid "purposep2"
msgstr "Фондацията OLPC е организация с идеална цедл освободена от данъци (по член 501c3 от съответния закон в САЩ), регистрирана в щата Делауеър и със седалище в Уан Кеймбридж Център, Кеймбридж, Масачузец, пощенски код 02142."

msgid "purposeh4"
msgstr "Борд"

msgid "purposebullet1"
msgstr "Никълъс Негропонте, Директор"

msgid "purposebullet2"
msgstr ", Президент"

msgid "purposebullet3"
msgstr "Аштън Хоукинс, Секретар"

msgid "purposebullet4"
msgstr "Робърт Д. Фадел"

msgid "purposebullet5"
msgstr "Калестът Юма"

#: program.html

msgid "programtitle"
msgstr "Програма: Да се подобрява обучението на децата от развиващия се свят - Фолдация OLPC"

msgid "programdescription"
msgstr "Фондацията OLPC избира програми и инициативи, които са съвместими с принципите й. Именно, те се концентрират в подобряването на обучението на децата от развиващия се свят."

msgid "programh1"
msgstr "Програмата на фондацията - с фокус върху общата иновация"

msgid "programp1"
msgstr "Призванието на движението Лаптоп за всяко дете (OLPC) е да подсигури ефективното използване на лаптопите от всяко дете на училищна възраст в развиващия се свят. Децата трябва да могат да се срържат с останалия свят, така че и техните собствени семействo и общество да могат да научат повече за всета, а и за самото учене."

msgid "programp2"
msgstr "Асоциацията на OLPC се фокусира на дизайна, изработването и разпространението на лаптопите XO до децата в развиващия се свят. Първоначалните партньори са тези правителства, които са гарантирали финансиране и програмна подкрепа достатъчни да осигурят ефикасната употреба на лаптопа и достъпа му до всяко дете."

msgid "programp3"
msgstr "Първоначалният фокус в стартирането на програмата Лаптоп за всяко дете. В бъдеще фондацията OLPC ще се фокусира върху структурирането на програмата "отдолу-нагоре" - като се започне от потребителите на продукта."

msgid "programp4"
msgstr "Фондацията е процес на събиране на финансови средства, които да й позволят в бъдеще да субсидира произвеждането на лаптопи XO за групи от деца, за които правителствата ще могат да правят поръчки при наличие на специални обстоятелсва."

msgid "programp5"
msgstr "Примерите за подобни изключителни случаи включват програми за деца на бежанци, за деца в изолирани крайчета на определени страни, в които в момента не съществува правителствена програма и за деца живеещи в изключително бедни държави. Подкрепата за подобни Специални лаптоп програми ще зависи от намирането на финансиране от външни източници."

msgid "programp6"
msgstr "Заради наличните към момента ограничения във финансирането на Фондацията и за да подсигури високо ефективно съдържание и подкрепа за началните фази на програмата, Фондацията все още не е в състояние да финансира Специални лаптоп програми. Ние се надяваме да можем започнем финансирането до края на 2007а година."

#: participate.html

msgid "participatetitle"
msgstr "Участие: Инвестирайте парите и времето си в проекта OLPC"

msgid "participatedescription"
msgstr "Фондацията OLPC работи за развитието на инициативите си чрез събиране на пари за покупка и разпространение на учебни маптопи за децата."

msgid "participateh1"
msgstr "помогнете"

msgid "participatep1"
msgstr "Фондацията Лаптоп за всяко дете получава помощ от граждани, предприятия и други фондации. Допринесеното, без значение от размера, е винаги ценено високо и ще използвано за създаването на нови идеи и в най-отдалечените кътчета на развиващия се свят. Средства можете да изпращате на: "

msgid "participatep2"
msgstr "или чрез кредитна карта"

msgid "participateh2"
msgstr "OLPC Foundation Volunteer Service (Фондация OLPC, Подкрепа от доброволци)"

msgid "participatep3"
msgstr "Като част от нашето призвание, фондация OLPC поддържа чрез уеб-страница списък на граждани и организации, изразили готовност да допринесат услугите или продуктите си, за да подпомогнат децата и XO-програмите по света."

msgid "participatep4"
msgstr "Всички дейности подети като резултат връзки създадени през тази Подкрепа от доброволци на OLPC трябва да бъдат извършвани изключително на доброволни начала. Каквото и да е интелектуална собственост създадена чрез тази Подкрепа ще бъде считана като публична собственост (от англ. public domain) и поради това от нея не може да се търсят хонорари или каквито и да било работни възнагдаждения. Доброволците не могат да изискват заплащане за вложените време и усилия. В изключителни случаи на доброволците могат да се върнат пари, извадени от собствения им джоб, но само на база на предварително писмено съгласие на Фондацията."

msgid "participatep5"
msgstr "Информацията, подадена от всички кандидати ще бъде прегледана и, след одобрение, ще бъде публикувана на уеб-сайта на Фондация OLPC. {Възможно е да се свържем с Вас.}"

msgid "participatep6"
msgstr "Прочетох условията на Подкрепа на доброволци на фондацията Лаптоп за всяко дете, както са изписани по-горе и се съгласявам всяка дейност извършена в полза на Фондацията да се подчинява на същите условия."

msgid "participatep7"
msgstr "Вижте Молбата за доброволна работа към OLPC"

msgid "participatep8"
msgstr "Трябва да се съгласите с нашите условията преди да продължите."

msgid "participateh3"
msgstr "Дарете 1, взементе 1"

msgid "participatep9"
msgstr "За да дарите лаптоп XO още днес или за да получите описание на нашата програма "Дари 1 вземи 1", която ще стартира на 12ти ноември 2007г, моля посетете "

#: propose.html

msgid "proposetitle"
msgstr "Предложете: Специални програми на OLPC и Инициативи за граждански иновации"

msgid "proposedescription"
msgstr "Специалните OLPC-програми включват покупката и доставката на лаптопи XO за използване от деца от развиващия се сят."

msgid "proposerightsidebar1"
msgstr "инициативи за граждански иновации"

msgid "proposep1"
msgstr "Програмисти и разработчици заинтересовани да помогнат:"

msgid "proposeindenta"
msgstr "(a) Онлайн и с отворен код: уики-учебници, проекти по математика и природни науки, речници, географски материали, исторически текстове, материали по обшествени науки, курсове по здравеопазване и хранене, преводи на майчин език. Тези материали могат да бъдат преработвани за всеки различен регион или група деца или за по-широко използване от всекиго притежаващ XO; <a href="http://wiki.laptop.org/go/Content" target="_blank">Посетете страницата относно съдържанието на лаптопа в уикито на OLPC</a>."

msgid "proposeindentb"
msgstr "(b) Софтуерни приложения, които по принцип не са достъпни на XO, но които ще допринесат като цяло за използваемостта на XO независимо от региона. Това могат да бъдат например: образователни игри; пособия за архивиране и съвместна работа; инструменти за създаване на изкуство, видео или графични изображения; <a href="http://wiki.laptop.org/go/Developers_Program" target="_blank">Посетете страницата относно Програмата ни за разработчици в уикито на OLPC</a>."

msgid "proposeindentc"
msgstr "(c) Други начини да вземете участие можете да намерите на страница в <a href="http://wiki.laptop.org/go/Getting_involved_in_OLPC" target="_blank">уикито на OLPC</a>."

msgid "proposep2"
msgstr "Всички материали и периферни устройства създадени с подкрепата аа фондация OLPC трябва да бъдат съобразени с формата и стандартите на отворения код и да бъдат достъпни без заплащане от всяко дете, притежаващо лаптопа XO."